Rusarebo Naturreservat

Det var vid en inventering av bokskog år 1907 som professor Edvard Wibeck ”upptäckte” Rusarebo och dess rika markflora. Långt senare aktualiserades bevarandefrågan i skrift. Det var Lantmätare Åke Fransson, komminister Knut Johansson, Värnamokretsen av SNF samt Voxtorps Hembygdsförening som gick i spetsen. Skogsvårdskonsulent Arvid Göransson var den som med arbetslag restaurerade den igenvuxna kulturmarken.
Med stöd av kommunstyrelsens ordförande, Helmer Carlsson, ansöktes om medel för inköp av 11 ha mark och bl.a. 32 500:- erhölls från vattenregleringskassan. Kommunen köpte marken 1958 och fridlysning av Rusarebo äng som naturminne var klart 1960. Området blev naturreservat 1971.
Idag består Rusarebo, efter utökning, av ca 31 ha mark. Det ägs av staten och förvaltas av Länsstyrelsen. Skötseln består av bl.a. årlig slåtter och efterbete med nötkreatur. Detta för att hålla landskapet öppet, bevara artrikedomen hos flora och fauna samt värna om äldre ängsbruk.

Här kan du läsa vidare om Naturreservatet Rusarebo.
Dess historia, dess natur, själva naturreservatet och om föreningens aktiviteter där.

Läs gärna mer även på Länsstyrelsens sida om Rusarebo.