Överklagan till mark- och miljödomstolen från Värnamo naturskyddsförening.

Överklagan till mark- och miljödomstolen från Värnamo naturskyddsförening.
Ärendet gäller den detaljplan som Värnamo kommunfullmäktige antog i våras och som skulle innebära exploatering av stora ytor jordbruksmark i närheten av Värnamo sjukhus

Överklagan lyder:
Värnamo naturskyddsförening (i fortsättningen förkortad VNF) överklagar Mark- och miljödomstolens (vid Växjö tingsrätt) dom P3881-19.

Inledningsvis vill VNF informera Mark- och miljööverdomstolen om att VNF inför detta överklagande har haft ett närmare samråd med LRF:s kommungrupp i Värnamo. I samrådet representerades LRF:s kommungrupp Värnamo av dess ordförande Johan Hilding och Nils Holmström.

Vid samrådet har LRF:s kommungrupp framfört följande:

A) LRF:s kommungrupp har valt att dra tillbaka sin överklagan av Värnamo kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2019, § 108, detaljplan för del av fastigheten Mossle 16:20 m.fl. då de inte anses vara sakägare i målet

B) Den av aktuell detaljplan berörda jordbruksmarken är bland den bästa åkermarken i Värnamo kommun.

Värnamo naturskyddsförening anser att det finns stöd för att domen ska ändras då det i Jordbruksverkets rapport 2013:35 ”Väsentligt samhällsintresse” till regeringen anges att en kommun ska väga andra väsentliga samhällsintressen mot fortsatt jordbruksdrift och pröva alternativa lokaliseringar i område för område.

Mark- och miljödomstolen anser att Värnamo kommun har visat att behovet av bostadsbebyggelse inte kan tillgodoses på annan mark. Domstolen menar att det har gjorts genom att kommunen redogjort för två alternativa lokaliseringar samt redovisat skälen för att dessa inte valts. Kommunen har även redogjort för varför den inte har prövat ytterligare lokaliseringar.

Värnamo naturskyddsförening anser att Värnamo kommun inte har prövat alternativa lokaliseringar i den utsträckning som lagen föreskriver. Vid prövningen av alternativa lokaliseringar har kommunen begränsat sig till ”hur centralorten kan utvecklas innanför tätortens ringleder, med möjlighet att anslutas till befintlig kommunikation och infrastruktur”. VNF menar att detta innebär en begränsning av möjligheten att pröva alternativa lokaliseringar som gör att lagstiftarens intention inte följs.

Sammanfattningsvis anser Värnamo naturskyddsförening att Mark- och miljööverdomstolen ska bevilja överklagandet prövningstillstånd då Värnamo kommun genom att kraftigt begränsa prövningen av alternativa lokaliseringar inte har uppfyllt lagstiftarens intentioner. Värnamo naturskyddsförening anser slutligen att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva den aktuella detaljplanen.

 

Peter Thorén, ordförande Värnamo naturskyddsförening, 2020-01-03