Gällande förslag till detaljplan för Rolstorp 1:3

Gällande förslag till detaljplan för Rolstorp 1:3 m fl i Värnamo kommun
Synpunkter från Värnamo Naturskyddsförening.

Naturvärden
I planbeskrivningen refereras till att de största naturvärdena utgörs av strandzonen utmed sjön Vidöstern. Med tanke på närheten till naturreservatet Färjansö känns det som att en naturvärdesinventering hade varit på sin plats för att få en bild av vilka livsmiljöer som avses och vilka djur som hörts och setts inom området och vilka växter som är knutna strandzonen.

På s 16 i planbeskrivningen anges att ”Inga särskilda naturvärden berörs inom planområdet.” Det är ett märkligt konstaterande då större vattensalamander noterats i en vattensamling inom området. Större vattensalamander är fridlyst. Det känns otillräckligt utrett hur aktuell lokal kommer påverkas av den planerade omvandlingen av det område som ingår i planförslaget. Lokalens värde för större vattensalamander beror både på kvaliteterna hos vattensamlingen och den närmast omgivande landmiljö.

Beskrivningen av naturvärden har även i övrigt brister. Ornitologer har noterat fynd av den sällsynta fågeln rördrom i närområdet. Det är otillräckligt utrett hur rördrommens förutsättningar för att fortleva i trakten påverkas om planerade förändringar i naturmiljön genomförs.

Vidöstern är utpekad som ett regionalt värdefullt vatten då den har en artrik fisk- och fågelfauna. Sjön är också utpekad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten både för fiske och rekreation.

På s 28 i planbeskrivningen sker en uppräkning av de nationella miljömål som påverkas av planförslaget. Miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” bör läggas till då det planeras för dels småbåtshamn dels badplats, vilket innebär grävning/ muddring/ andra anläggningsarbeten i strandkanten till sjön Vidöstern. Förekomst av både rördrom och större vattensalamander samt ett rikt fiskbestånd visar att även miljömålet ”Ett rikt växt och djurliv” kan påverkas av planerade åtgärder.

På s 17 i planbeskrivningen anges att ”Ansökan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens och bygglov ska vara hanterad och beslutad kring innan genomförande av aktuellt område inom detaljplanen kan ske.”
Detta bör hanteras i en annan ordning och därför stå: ”Ansökan om vattenverksamhet och strandskyddsdispens ska vara hanterad och beslutad innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.”

Strandskydd
Det bör framgå av handlingarna om den planerade bad- och båtplatsen kommer att vara tillgänglig för allmänheten enligt allemansrätten…
Strandskyddsbestämmelserna syftar till att dels garantera att allmänheten ges möjlighet att utöva ett rikt friluftsliv, dels trygga livsvillkoren för djur och växter. Om strandskyddsbestämmelserna upphävs måste konsekvenserna beskrivas noggrannare i planbeskrivningen.

Kulturmiljövärden
Det finns gott om fornlämningar kring Tånnö och fyndet av ”Sagas svärd” på sjöbotten nära stranden vid Tånnö 2018 visar att det kan finnas fler fornlämningar i området som ännu inte är kända. Därför bör det göras en  fältinventering av kulturmiljövärden innan detaljplanen vinner laga kraft.

Sammanfattningsvis anser Värnamo Naturskyddsförening att dokumentet Planbeskrivning i vissa delar är ofullständig och genom detta blir missledande:
Vissa så kallade faktorer som tagits upp i Undersökning av betydande miljöpåverkan omnämns inte i Planbeskrivning. Även kartan känns något fragmentarisk. Ett exempel: Den fridlysta större vattensalamander tas upp i Undersökning om betydande miljöpåverkan men omnämns inte alls i Planbeskrivning. Vattensamlingen där den lever, finns inte heller utmärkt på kartan.

 

Värnamo Naturskyddsförening genom ordförande Peter Thorén, 2020-09-03