Synpunkter på Värnamo kommuns Fördjupning av översiktsplanen – Värnamo stad

Synpunkter från Värnamo Naturskyddsförening på Värnamo kommuns
Fördjupning av översiktsplanen – Värnamo stad

Bygga och bo i Värnamo
Vi tycker det är bra att kommunen tar ett helhetsgrepp kring framtida planering om hur staden ska växa på ett klimatsmart sätt. Att förtäta och bygga mer på höjden gör att värdefulla grönytor och jordbruksmark kan bevaras inför framtiden.

De planerade nya stadsdelarna längs stadens infarter Malmövägen, Halmstadsvägen och Nydalavägen kan komma att leda till röriga trafiksituationer med mer buller och utsläpp. Att förtäta Jönköpingsvägen norrut är en bra idé. Men det är viktigt att saneringen av kvarteret Sarven påskyndas med tanke på närheten till Ljusseveka vattentäkt.

Friluftsliv, fritid och rekreation
Tanken på att säkra områden som Apladalen, Prostsjöområdet, Alandsryd/ Borgen och Laganstråket och utveckla dessa områden för friluftsliv, fritid och rekreation tilltalar oss. Samtidigt tycker vi att det är lite konstigt att skogen mot E4, som också har stora kvalitéer för friluftsliv och rekreation, bara förbigående nämns i planen.

Det är viktigt att det satsas på hållbara transportslag och goda cykelförbindelser så att Värnamoborna slipper ta bilen för att uppleva naturen!

Naturkartan är ett bra verktyg men borde användas mer. Vi tycker det är jättebra att pärlor som t ex Bolaskogens skogspark och Videskogen vid Osudden lyfts fram där. Det finns dock fler platser i Värnamotrakten som förtjänas att lyftas fram som t ex Enebackarna söder om Vandalorum eller kulturlandskapet kring Värnanäs.

Att ge fler möjligheten att odla och att områden för tätortsnära odling/stadsodling pekas ut i planen tycker vi är ett bra initiativ.

Upprätta bäckarnas status
Lagans biflöden har under lång tid bara ansetts vara dagvattendiken. Det är bra att de nu får upprättelse som delar i en större grön- och blåstruktur. Mycket bra att återställa bäckarnas tidigare funktioner så att de åter känns som bäckar. Det hade även varit önskvärt med en undersökning av alla stadens bäckar från Ekebäcken och Kvarnbäcken i söder upp till Ånabäcken i norr för en samlad statusbedömning.

Naturvård – eller brist på…
I den fördjupade översiktsplanen nämns på flera ställen det öppna landskapet och de talrika kultur- och fornlämningarna från olika tidsperioder. Men idag verkar det inte finnas någon organiserad naturvård inom kommunen, inte heller någon strategi för att förvalta och sköta naturområden och värdefulla kulturmiljöer. Det finns därför en stor risk att värdefulla områden växer igen. Det är idag framtidens landskap formas!

Att marker snabbt växer igen och att invasiva arter etablerar kan man se på många platser i kommunen – och ett är tyvärr Apladalen.
Kommunens huggarlag har genom åren gjort stora naturvårdsinsatser men idag verkar denna verksamhet vara helt nedlagd.

Våra generella ståndpunkter

1 Jordbruksmark
Det är viktigt att jordbruksmark inte exploateras eller fragmenteras. Denna mark är allt för värdefull och kan inte återställas!

2 Strandskydd
Vi anser att man skall respektera strandskyddet och helt undvika exploatering i strandområden, då man riskerar att förstöra de ursprungliga värdena och kanske även sjöarna och vattendragens ekologiska status samt minska allmänhetens tillgänglighet till stränderna.

3. Naturvård
Det känns alltjämt som om naturvård i Värnamo kommun är ”en oprioriterad fråga”. Vår förhoppning står till en ekologkompetens på kommunnivå, vilket Länsstyrelsen i Jönköpings län föreslog i sitt Åtgärdsprogram för Hälsans miljömål 2016-2020.

4 Dricksvatten av bra kvalitet
Dricksvatten av bra kvalitet är en förutsättning för att Värnamo kommun ska kunna växa. Det oroar oss att det bara finns en huvudvattentäkt, vilket ger en mycket sårbar dricksvattenproduktion.

 

Peter Thorén, ordförande Värnamo Naturskyddsförening, Värnamo 2020-11-10